Kullanım Şartları

1. KULLANIM KOŞULLARI

 
 
Kullanım Koşulları (“Anlaşma”) www.düğünpazarı.com adresinde ve Düğün Pazarı'nın sahip olduğu veya Düğün Pazarı taraf?ndan i?letilen di?er web sitelerinde (“Düğün Pazarı” yada “Biz”) ‘in hizmetlerini kullanımınız ile ilgili kayıt ve şartları tarif etmektedir. Siteye kullanarak bu Koşulları kabul ettiğinizi belirtmektesiniz.  Eğer bu Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Siteyi kullanmayınız. Herhangi bir bildirim yapmaksızın bu Koşulları zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Tüm değiştirilen kayıt ve şartlar, Sahaya gönderildikten hemen sonra geçerli olacaktır.  Firma Yetkilisi sayfasını periyodik olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz, zira değişiklikler sizin üzerinizde bağlayıcı olacaktır.  Bu Anlaşma herhangi bir şekilde sizin tarafınızdan değiştirilemez ve/veya tadil edilemez.

 
Düğün Pazarı bir Tarafsız Alandır. Düğün Pazarı, düğün endüstrisi için yeni bir topluluk ve Pazar yeridir. Düğün Pazarı bir düğün ürünü veya hizmeti sağlayıcısı, düğün satıcısı veya bir acente temsilcisi değildir.  Düğün Pazarı üyeleri (“Üyeler”) müstakbel gelinleri ve damatları, yeni evlileri ve bunların Düğün misafirlerini (hep birlikte “Gelin ve Damat”) ve Düğünlerle ilgili ürünler ve hizmetle sunan şirketler ve diğer üçüncü tarafları (“Firma Yetkilisi”) içermektedir.  Biz ve Saha, Gelin ve Damat ve Firma Yetkilisinin özel bir hizmet veya ürün turu için bağlanabileceği bir tarafsız saha ve dijital takas odası olarak işlev görmekteyiz.  Üyeler arasındaki fiili işleme dahil değiliz ve bunun bir tarafı değiliz.  Sonuç olarak, Web Sitemizde gerçekleşen işlemlerin kalitesi, doğruluğu, güvenliği ve yasallığı, listelemelerin doğruluğu veya Düğün Satıcılarının mal veya hizmetleri sağlama yetkinliği konusunda herhangi bir kontrol sahibi değiliz ve Gelin ve Damat veya Firma Yetkilisinin fiillerinden veya fiilde bulunmamalarından sorumlu değiliz.
 
Gelinler ve Damatlar Aşağıdakileri Kabul ediyorsunuz. Düğün Pazarı, Firma Yetkilisi tarafından reklamı yapılan veya sunulan ürünler veya hizmetlerden herhangi birisini sağlamamaktadır.  Herhangi bir Firma Yetkilisini bu anlamda onaylamadığımız gibi, onların mal veya hizmetlerinin kalitesini de garanti etmiyoruz.  Düğün Pazarı yeri aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim, yazıima, garantiler veya taahhütler bizim tarafımızdan sağlanmamıştır ve özel olarak ve sadece siz ve Firma Yetkilisi arasındadır.  Bir Firma Yetkilisi ile girişmiş olduğunuz her türlü işlem kesinlikle siz ve Firma Yetkilisi arasındadır ve Düğün Pazarı bu işlemin bir tarafı değildir.Bir Firma Yetkilisi ile yaşayabileceğiniz her türlü anlaşmazlık siz ve Firma Yetkilisi arasındadır ve, Bölüm 32’de belirtilmiş olan Siteyi kullanımınıza ilişkin durum hariç olmak üzere söz konusu anlaşmazlığa bir taraf olmamaktadır.
 
Sitemize üyelik için kaydoldukları zaman Düğün Satıcılarının kimliğini doğrulamak için teknikler kullanıyoruz; ancak Düğün Pazarı her bir hizmet sağlayıcısının kimliğini garanti etmeyecektir ve onların yetkinlikleri için de garanti vermemektedir.İş yapmayı düşündüğünüz Firma Yetkilisini değerlendirmenize yardımcı olacak ve kullanıcı tarafından yönetilen bir geri bildirim sistemi uygulanmaktadır. Buna ek olarak, Sitede Firma Yetkilisi tarafından veya hakkında sağlanan bilgilerin doğru olduğunu garanti edemiyoruz.  Düğün Pazarı’nı, düğününüz için ihtiyaç duyduğunuz ürünler ve hizmetler sağlamak için satıcıları belirlemek amacıyla bir başlangıç noktası olarak kullanmalı ve daha sonra iş yapmak için seçtiğiniz satıcıların sizin için uygun olup olmadığını anlamak için araştırmayı kendiniz yapmak durumundasınız.  Uygun olduğu zaman ve olursa belli programlara katılımınızın, belli koşullar altında Firma Yetkiliniz, bu programlar için geçerli kayıt ve şartlar ile uyumlu olarak sizin için Firma Yetkilisinin irtibat bilgilerini alması ile sonuçlanabilir.
 
www.düğünpazarı.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.düğünpazarı.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"? kullanmaktan vazgeçiniz.
 
1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “ Mehmet akif ersoy mah. 2013 ?ok. 6/8 D:2 Esenyurt / İstanbul - TÜRKİYE” adresinde mükim MYSTUDİONET PRODÜKSİYON LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca "DÜĞÜN PAZARI" olarak anılacaktır)’. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “DÜĞÜN PAZARI” tarafından sağlanmaktadır.
 
1.2. "DÜĞÜN PAZARI"  işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “içerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "DÜĞÜN PAZARI" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yap?lan her de?i?ikli?i kabul etmi? say?lmaktad?r. ??bu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR
 
“Portal”: www.düğünpazarı.com isimli alan adından ve bu alan adına ba?l? alt alan adlar?ndan olu?an “DÜĞÜN PAZARI”n?n “Hizmet”lerini sundu?u internet sitesi.
 
“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
 
“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
 
“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “DÜ?ÜN PAZARI” tarafından onaylanmas? ve bildirimi ile kazan?lan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, ba?vuruda bulunana ait olan, k?smen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” ba?vurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “DÜ?ÜN PAZARI” tarafından reddedilebilir veya ek ?art ve ko?ullar talep edilebilir. “DÜ?ÜN PAZARI” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapaca?? “Üyelik” ba?vurusunu kabul etmeyebilir.
 
"DÜĞÜN PAZARI Üyelik Hesab?": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekle?tirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "DÜĞÜN PAZARI"na talepte bulundu?u, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamalar? görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhas?ran kendisi tarafından kullan?laca??n? taahhüt ettiği "Kullanıcı adı" ve "?ifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel ?nternet sayfalar? bütünü.
 
“DÜĞÜN PAZARI Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözle?me içerisinde tan?ml? olan iş ve işlemlerini gerçekle?tirmelerini sa?lamak amac?yla “DÜĞÜN PAZARI” tarafından sunulan uygulamalard?r. "DÜĞÜN PAZARI", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman de?i?iklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan de?i?iklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü oldu?u kural ve ko?ullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, aç?klanan ?artlar ve ko?ullar “Portal”da yay?mland??? tarihte yürürlü?e girer.
 
“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve eri?imi mümkün olan her türlü bilgi, yaz?, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yaz?msal ve i?itsel imgeler.
 
"DÜĞÜN PAZARI Arayüzü" : DÜĞÜN PAZARI ve "Üye"ler tarafından olu?turulan içeri?in "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "DÜĞÜN PAZARI Veritaban?"?ndan sorgulanabilmesi amac?yla "Kullanıcı”lar tarafından kullan?lan; 5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam?nda korunan ve tüm fikri haklar? “DÜĞÜN PAZARI”na ait olan tasar?mlar içerisinde “Portal” üzerinden yap?labilecek her türlü i?lemin gerçekle?tirilmesi için bilgisayar program?na komut veren ?nternet sayfalar?.
 
“DÜĞÜN PAZARI Veritabanı” : “Portal” dahilinde eri?ilen içeriklerin depoland???, tasnif edildi?i, sorgulanabildi?i ve eri?ilebildi?i “DÜĞÜN PAZARI”e ait olan 5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gere?ince korunan veritaban?d?r
 
3. DÜĞÜN PAZARI H?ZMETLER?
 
3.1. "DÜĞÜN PAZARI", "Üye"ler tarafından "DÜĞÜN PAZARI Veritaban?"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullan?lmak suretiyle "DÜĞÜN PAZARI Veritaban?" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
 
3.2. "DÜĞÜN PAZARI", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”lar?n, "Üye" ilanlar?na daha kolay ula?abilmelerini sa?lamak üzere ilanlar?n görüntülenmesini önceliklendiren çe?itli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
 
3.3. "DÜĞÜN PAZARI", “Portal” dahilinde gerçekle?tirilen i?lemlere, görüntüleme say?lar?na yönelik çe?itli kategoriler alt?nda raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
 
3.4. "DÜĞÜN PAZARI", “Portal” dahilinde verdi?i hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma ko?ullar? ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman de?i?tirme, üçüncü ki?ilerin eri?imine kapatabilme ve silme hakk?n? sakl? tutmaktadır. "DÜĞÜN PAZARI", bu hakk?n? hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden diledi?i biçimde kullanabilir.
 
4. DÜĞÜN PAZARI PORTALI KULLANIMINA ?L??K?N KO?ULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 
4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde i?lem yapabilirler. "Kullanıcı”lar?n “Portal” dahilinde yapt??? her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “DÜĞÜN PAZARI”nın herhangi bir sorumlulu?u bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 
4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "DÜĞÜN PAZARI Veritaban?"na yüklenen "?çerik"lerin görüntülenmesi esas?yla çal??maktadır. "DÜĞÜN PAZARI", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "?çerik"lerin hiçbir ko?ulda do?rulu?unu, gerçekli?i, güvenli?ini ve hukuka uygunlu?unu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "?çerik"ler dolay?s?yla “DÜĞÜN PAZARI”nın herhangi bir sorumlulu?u bulunmadığını, ortaya ç?kabilecek zararlardan ötürü “DÜĞÜN PAZARI”nın hiçbir tazmin yükümlülü?ü olmayaca??n? “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
 
4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve i?itsel imgeleri, video klipleri, dosyalar?, veritabanlar?, kataloglar? ve listeleri ço?altmayaca??, kopyalamayaca??, da??tmayaca??, i?lemeyece?ini, bu tür eylemler gerçekle?tirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayaca??n?; do?rudan ve/veya dolayl? olarak haks?z rekabet te?kil eden davran?? ve i?lemler gerçekle?tirmeyece?ini kabul ve taahhüt etmektedir.
 
 
4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar?nca haks?z rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayaca??n?, "DÜĞÜN PAZARI"nın ve üçüncü ki?ilerin ?ahsi ve ticari itibar? sarsacak, ki?ilik haklar?na tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekle?tirmeyece?ini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallar?na uygun hareket edece?ini, mevzuat?n gerektirdi?i önlemleri alaca??n? ve prosedürleri yerine getirece?ini, yasadı??, suç te?kil edecek, rahats?z edici, ki?ilik haklar?na zarar verici, fikri haklara, telif haklar?na, marka haklar?na ve mülkiyet haklar?na tecavüz edici tutum ve davran??larda bulunmayaca??n? kabul ve taahhüt etmektedir.
 
4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eri?tikleri bilgileri yaln?zca bu bilgileri if?a eden "Üye" veya "DÜĞÜN PAZARI"nın amac?na uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. ?lan veren Üye tarafından girilmi? bulunan ilanlardaki ileti?im bilgileri, sadece ilan hakk?nda bilgi almak için ileti?im kurulmas? amac?yla kullan?labilir, ba?kaca bir amaçla kullan?lamaz, kopyalanamaz, ba?ka mecralarda do?rudan veya dolayl? olarak yayınlanamaz, i?lenemez, da??t?lamaz, ba?kaca veri tabanlar?na aktar?larak üçüncü ki?ilerin eri?imine ve kullan?m?na aç?lamaz.
 
 
4.6. "DÜĞÜN PAZARI", 5651 Say?l? Yasa uyar?nca "Yer Sa?lay?c?l??? Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Say?l? Yasa ve ilgili mevzuat uyar?nca "Yer Sa?lay?c?"lara getirilen yükümlülüklere uymak amac?yla "Kullanıcı"lar?n “Portal” üzerinde gerçekle?tirdikleri i?lemlere ili?kin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kay?tlar? yasal süresi içinde kay?t alt?na almakta ve saklamaktadır.
 
4.7. "DÜĞÜN PAZARI", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, i?leyebilir, payla?abilir, if?a edebilir, bir veritaban? üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tan?t?m ve bilgilendirme amaçl? ileti?im faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amac?yla kullanabilir. "DÜĞÜN PAZARI" ayn? zamanda; Kullanıcının ?P adresi, “Portal”?n hangi bölümlerini ziyaret etti?i, domain tipi, taray?c? (browser) t?p?, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki de?erlendirme ve ki?iye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. düğünpazarı.com’un süreçlerini iyile?tirme amaçl? ara?t?rmalar yapmak, veri taban? olu?turmak ve pazar ara?t?rmalar? yapmak için, DÜĞÜN PAZARI’nın i?birli?i içinde oldu?u firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmas?na, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin i?lenmesine ve kullan?lmas?na Kullanıcı onay vermektedir.
 
4.8. DÜĞÜN PAZARI, on-line davran??sal reklamc?l?k ve pazarlama yap?labilmesi amac?yla siteye gelen Kullanıcının sitedeki davran??lar?n? taray?c?da bulunan bir cookie (çerez) ile ili?kilendirme ve görüntülenen sayfa say?s?, ziyaret süresi ve hedef tamamlama say?s? gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tan?mlama, pazarlama otomasyon araçlar?n? kullanma ve Kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakk?n? haizdir. Daha sonra bu Kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam A??’ndaki di?er sitelerde, Kullanıcılar?n ilgi alanlar?na göre hedefe yönelik reklam içeri?i gösterebilir. Ayr?ca Google, AFS reklamlar?nın DÜĞÜN PAZARI’na yönlendirilmesi esnas?nda Google KULLANICILARIN taray?c?s?na çerez yerle?tirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amac? ile web i?aretleri kullanabilir.
 
4.9. “Portal” üzerinden eri?ilen ve/veya görüntülenen içeri?in depoland??? veritabanına yaln?zca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amac?yla ve/veya "''DÜĞÜN PAZARI''"nin “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü ki?ilerce eri?ilmesi hukuka uygundur. Bunun d???ndaki yap?lan eri?imler hukuka ayk?r? olup; "DÜĞÜN PAZARI’nın her tür talep, dava ve takip haklar? sakl?d?r.
 
4.10. “DÜĞÜN PAZARI”, “ilanlar?n içeriklerini ö?renme amac?yla görüntülemeye ve “DÜĞÜN PAZARI Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun d???nda bir amaçla veri taban? üzerinden belirli bir say?da veya bütününe yönelik olarak ilanlara ula??lmaya çal???lmas?, ilanlar?n, mü?teri bilgilerinin, tasar?mlar?nın, kod ve yaz?l?mlar?nın, veri tabanında yer alan bilgilerinin k?smen veya tamamen kopyalanmas?, bunlar?n ba?ka mecralarda do?rudan veya dolayl? olarak yayınlanmas?, derlenmesi, i?lenmesi, de?i?tirilmesi, ba?ka veritabanlar?na aktar?lmas?, bu veritabanından üçüncü ki?ilerin eri?imine ve kullan?m?na aç?lmas?, “DÜĞÜN PAZARI” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin i?lenmesine “DÜĞÜN PAZARI” tarafından izin verilmemekte ve r?za gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka ayk?r? olup; "DÜĞÜN PAZARI’nın talep, dava ve takip haklar? sakl?d?r.
 
4.11. "Portal"?n bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, de?i?tirme, tersine mühendislik yapma amac?yla kullan?lmas?, "Portal"?n ileti?im veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir ?ekilde "Site"ye eri?im sa?lanmaya çal???lmas?, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madencili?i (data mining) veri taramas? (data crawling) vb. "screen scraping" yaz?l?mlar? veya sistemleri, otomatik aletler ya da manual süreçler kullan?lmas?, di?er Kullanıcılar?nın verilerine veya yaz?l?mlar?na izinsiz olarak ula??lmas?, "Site"nin ve "Portal"deki içeri?in “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullan?m s?n?rlar? d???nda kullan?lmas? hukuka ayk?r? olup; "DÜĞÜN PAZARI"nın her tür talep, dava ve takip haklar? sakl?d?r. işbu ?artlara ve yasalara ayk?r? kullan?m?n tespiti halinde; “DÜĞÜN PAZARI”, “Kullanıcı”y? yetkili makamlara bildirme hakk?na sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullan?mlar sonucu olu?an zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu oldu?unu kabul etmektedir.
 
4.12. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye u?ramas?, bilgi iletiminde aksakl?klar, gecikmeler, ba?ar?s?zl?klar ya?anmas?, veri kayb? halinde olu?abilecek her türlü do?rudan ve dolayl? zararlardan “DÜĞÜN PAZARI”nın sorumlu tutulamayaca??n? “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
 
5. F?KR? MÜLK?YET HAKLARI
 
Bu “Portal” dahilinde eri?ilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sa?lanan bilgiler ve bu “Portal”?n (s?n?rl? olmamak kayd?yla "DÜĞÜN PAZARI Veritaban?", "DÜĞÜN PAZARI Arayüzü", tasar?m, metin, imge, html kodu ve di?er kodlar) tüm elemanlar? (hepsi birlikte "DÜĞÜN PAZARI"nın telif haklar?na tabi çal??malar?” olarak an?lacakt?r) "DÜĞÜN PAZARI"na ait ve/veya "DÜĞÜN PAZARI" tarafından üçüncü bir ki?iden lisans alt?nda al?nm??t?r. "Kullanıcı"lar, "DÜĞÜN PAZARI" hizmetlerini, "DÜĞÜN PAZARI" bilgilerini ve "DÜĞÜN PAZARI"nın telif haklar?na tabi çal??malar?n? yeniden satmak, i?lemek, kopyalamak, payla?mak, da??tmak, sergilemek veya ba?kas?nın "DÜĞÜN PAZARI"nın hizmetlerine eri?mesi veya kullanmas?na izin vermek hakk?na sahip de?ildirler. işbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "DÜĞÜN PAZARI" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "DÜĞÜN PAZARI"nın telif haklar?na tabi çal??malar?n? ço?altamaz, i?leyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemi? çal??malar yapamaz.
 
işbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "DÜĞÜN PAZARI" tarafından sarahaten yetki verilmedi?i hallerde "DÜĞÜN PAZARI"; "DÜĞÜN PAZARI" hizmetleri, "DÜĞÜN PAZARI" bilgileri, "DÜĞÜN PAZARI" telif haklar?na tabi çal??malar?, "DÜĞÜN PAZARI" ticari markalar?, "DÜĞÜN PAZARI" ticari görünümü veya bu site vas?tas?yla sa?ladı?? ba?kaca varl?k ve bilgilere yönelik tüm haklar?n? sakl? tutmaktadır.
 
6. KULLANIM KO?ULLARINDA DE????KL?KLER
 
"DÜĞÜN PAZARI", diledi?inde, tek tarafl? olarak i?bu "Kullanım Koşulları"n? herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek de?i?tirebilir. işbu "Kullanım Koşulları"nın de?i?en hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlü?e girecektir. işbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek tarafl? beyanlar? ile de?i?tirilemez.
 
7. MÜCBİR SEBEPLER
 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "DÜĞÜN PAZARI"nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "DÜĞÜN PAZARI"nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
 
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
 
işbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. işbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
 
işbu "Kullanım Koşulları" "DÜĞÜN PAZARI" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapilan değişiklikleri “Portal”i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.