Gizlilik Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ


 • TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237/6 34398 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan MYSTUDİONET GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET A.Ş. (“MYSTUDİONET”) ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. MYSTUDİONET ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.


İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan MYSTUDİONET hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar,  ek  diğer  tüm  dokümanlar  Sözleşme’nin  ayrılmaz  birer  parçası  olacaktır.  Şöyle  ki;  Satıcı,  MYSTUDİONET tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, MYSTUDİONET de Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.


 Satıcı, işbu Sözleşme ile MYSTUDİONET’yi, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün

 bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin MYSTUDİONET’ye yapılması ile Alıcıların

 ödeme yükümlülüğünden  kurtulmuş  olacağını,  ayrıca  kendisine bir ödeme yapmakla  yükümlü olmayacağını

 bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.


Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.


 • TANIMLAR

Platform

:

Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları MYSTUDİONET’ye ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.trendyol.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler

:


Satıcıların ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayınlamaları ve satışa sunmaları için MYSTUDIONET'in Platform üzerinde sunduğu ilan, satış komisyonculuğu/pazarlama ve benzeri uygulamaların tümüdür.


Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla MYSTUDİONET tarafından Platform’da        sunulan;        ilan        yayınlama,        satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Alıcı

:

Satıcı tarafından Platform üzerinde verilen ilanlar vasıtasıyla satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan Üye, gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı

:

Platformda oluşturduğu hesapta yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa sunan tüzel/gerçek kişi Üyeyi ifade eder.


Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.


İşgünü

:

Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade

eder.


 • SÖZLEŞMENİN KONUSU VEKAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da MYSTUDİONET tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; MYSTUDİONET işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.


İşbu Sözleşme'nin konusu, Satıcı'nın Platform üzerinde MYSTUDIONET tarafından sunulan Hizmetleri kullanımına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve tarafların bu doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Satıcı ve Alıcılar arasındaki ilişki bu Sözleşme kapsamında değildir; MYSTUDIONET, Satıcılara bu ticari faaliyette yalnızca Platform üzerinde ürün/hizmet satma hakkı verir ve hiçbir koşulda Satıcı ile Alıcılar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Alıcılar aleyhine Platform üzerinde gerçekleştirilecek satış işlemlerinden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre şahsen sorumludur.

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakl a birlikte, MYSTUDİONET’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.


4.1. Satıcı, "satıcı" ünvanını kazanabilmek için öncelikle işbu Sözleşmenin akdedildiği tarihte "Mevcut/MP Entegrasyonu Gerekli Belgeler Listesi"nde ("Ek 1") yer alan belgeleri eksiksiz olarak temin edecektir. . Bu belgelerin Satıcı tarafından eksiksiz olarak sunulmasına rağmen MYSTUDIONET, Satıcı'nın başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkına her zaman sahiptir.  • Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. MYSTUDİONET’nin M esafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle MYSTUDİONET’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. Satıcı, her ürün için ayrı ayrı ve satış fiyatına dahil, Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi, teknik servis listesi ve satın alma belgesinde yazılı her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer belgeleri içerir ve/veya mallarla birlikte teslim edilir. ve mevzuatın gerektirdiği diğer bilgi ve belgeler, eşyanın ambalajında. MYSTUDIONET Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne taraf olmadığı için bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunda olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olmamalıdır. Satıcı, söz konusu bilgi ve belgelerin eksikliğinden dolayı MYSTUDIONET'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  • Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


Satıcı, Platform üzerinden satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri, eksiksiz ve/veya gerektiği şekilde (belirli marka, tür, renk, boyut ve miktar ile), eksiksiz, her türlü açık ve örtük gizli kusurlardan arındırılmış olarak Alıcı'ya teslim etmeyi kabul eder. 


  • Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için MYSTUDİONET ile tam birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MYSTUDİONET münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.


4.4. Satıcı, Platform üzerinde her türlü ilan ve reklamın yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için MYSTUDIONET ile tam işbirliği yapacağını ve gerekli tüm belgeleri sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MYSTUDIONET, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Satıcı'nın her türlü ürününü herhangi bir sebep göstermeksizin Platform üzerinde satışına kapatma hak ve yetkisine sahiptir.  • Görsellerin Satıcı tarafından MYSTUDİONET’ye verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın MYSTUDİONET’ye 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.5. Görsellerin Satıcı tarafından MYSTUDIONET'e verilmesi durumunda, Satıcı ürün görselleri 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğinde ise, FSEK'in 21 inci maddesindeki işleme, Madde 22 deki çoğaltma, Madde 23'te yayımlama, 24. maddedeki Temsilcilik, 25. Maddedeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı MYSTUDIONET'e herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın, kullanım süresi ile sınırlı olmak üzere, MYSTUDIONET'e 3. Kişilere de kullandırılabilecek şekilde basit bir lisans verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  • Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu  olmayı;  bu  bilgi  ve  belgeleri  başta  entegratörler  olmak  üzere  3.Kişilerle  doğru  ve  güncel  şekilde paylaşmayı aksi halde MYSTUDİONET’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.6. Satıcı, Platform'da yayınlanan ilanlar için sağlanan her türlü görsel, yazılı ve diğer fiyat/ilan/bilgi/içeriğin gerçekliği, güvenliği, doğruluğu ve yasallığından şahsen sorumlu olacaktır; aksi takdirde MYSTUDIONET bu konularda hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  • Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzua t doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin i nternet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.


4.7. Satıcı, Platform'da ve ilanlarda görüntülenen mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin ilgili mevzuat uyarınca herhangi bir kanuna aykırı olmayacağını, herhangi bir hak ihlaline yol açmayacağını, Satıcı'nın hizmet verdiği mal ve hizmetleri beyan eder. bahsi geçen reklam ve içerikler internet üzerinden yayınlanacak, satışa sunulacak ve satılacak olmasının tüm hak, yetki ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi ("EK-2") içeriğini sürekli olarak izlemek ve bu listede yer alan ürünleri sergilememek ve satmamakla yükümlüdür.  • Satı,  Tedarikçi  Portala  üye  olduğu  esnada  bir  kullanıcı  adı  ve  şifre  oluşturacak;  profil  sayfasına  erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satı cı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürm e hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portalde MYSTUDİONET aleyhine  veya zararına  işlem  yapılması halinde;  Satı,  MYSTUDİONETnin bu fiillerden doğan zararlarını karşı lamakla mükelleftir.


Satıcı, Tedarikçi Portalına üye olurken bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak ve bu bilgileri profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirmek için kullanacaktır. Satıcı şifresinin ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği Satıcının sorumluluğundadır. Satıcı, yetkisiz işlem nedeniyle profilinden giriş yaparak yaptığı işlemlerin geçersizliğini talep hakkından, peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi tüm sorumluluk Satıcının kendisine ait olacaktır. Satıcının şifresi kullanılarak Tedarikçi Portalı üzerinde MYSTUDIONET zararına/aleyhine herhangi bir işlem yapılması durumunda, Satıcı, MYSTUDIONET'in bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla yükümlüdür.  • MYSTUDİONET, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. MYSTUDİONET, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla MYSTUDİONET’nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin MYSTUDİONET tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.


4.9. MYSTUDIONET, Üyelik sürecinde ve Üyelik boyunca Satıcı tarafından sağlanan kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. MYSTUDIONET bu bilgileri, MYSTUDIONET ve iş ortaklarının faaliyetlerini ve uygulamalarını tanıtmak ve pazarlamak, duyuru yapmak, Hizmetlerin tam ve düzgün çalışması için gerekli uygulamaları gerçekleştirmek, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, ve diğer amaçlarla ve yalnızca yukarıda belirtilen nedenlerle anonim olarak üçüncü taraflara açıklayabilir. Satıcı, bilgilerinin MYSTUDIONET tarafından bu madde hükümlerine uygun olarak kullanılmasına ve saklanmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.  • Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla MYSTUDİONET tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


1.1. Satıcı, Platform üzerindeki tüm faaliyetlerini teknik açıdan hiçbir şekilde Platforma zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı'nın Platform'a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve diğer içerikler sisteme zarar verebilecek herhangi bir program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemektedir. MYSTUDİONET tarafından talep edilen önlemleri alarak Platform da oluşabilecek zararları önlemek için her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılım ve lisanslı ürünleri kullanmak dahil) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


  • MYSTUDİONET Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla MYSTUDİONET, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.4.11. MYSTUDIONET, Platform'un tam ve düzgün çalışabilmesi için Platform üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu amaçla MYSTUDIONET, sunulan hizmetleri ve içerikleri istediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 

  • Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına MYSTUDİONET tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.


4.12. Ürün Bedeli, satın alma anında Satıcı adına MYSTUDIONET tarafından Alıcı'dan tahsil edilecek olup, Satıcı'nın satmış olduğu ürün ile ilgili işlem ve taahhütlerini eksiksiz ve usulüne uygun olarak yerine getirmesi kaydıyla, satış işlemi karşılığında Hizmetler'den yararlanabilecek ve Platformdan gerçekleştirdiği satış işlemi karşılığındaki ürün bedelini almaya hak kazanacaktır. 
  • Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. MYSTUDİONET, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırıl ık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda MYSTUDİONET’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, MYSTUDİONET’nin herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.


4.13. Satıcı, Platform'da yayınlanan tüm reklam ve içerikler ile bağlı olup, bunlardan doğabilecek tüm taahhütlerden sorumlu olacaktır. MYSTUDIONET, Satıcı'nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme hüküm ve koşullarına ve Platform'da ilan edilen kural ve koşullara uygun olmaması nedeniyle mevzuata aykırı olması nedeniyle hukuki, teknik ve özellikle bilgilendirme açısından risk oluşturması bağlamında güvenliğini sağlamak ve üçüncü kişilerin kişisel ve ticari haklarına zarar vermemek adına, ilgili reklamların yayınlanmasını geçici veya kalıcı olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya feshedebilir ve işbu Sözleşme'yi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir ve Satıcı'nın ürün/hizmet satışını Satıcı'ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir. Böyle bir durumda Satıcı, MYSTUDIONET'ten herhangi bir ücret veya başkaca bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde hükmünün ihlali durumunda, MYSTUDIONET herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar.


  • Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, MYSTUDİONET’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamı nda her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizm etlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.


4.14. Alıcılar ile Platform'dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın taraf olduğunu, MYSTUDIONET'in bu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisine taraf olmadığını . yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında Alıcılar'a her bakımdan satıcının şahsen sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Buna ek olarak Satıcı, Platform'da sergilenen ve satışı yapılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve gerekli diğer belgelerin tesliminden, satış sonrası servis vb. hizmetlerinden şahsen sorumlu olacaktır. Bu madde hükmünün ihlali halinde doğabilecek zararlardan doğrudan Satıcı sorumludur. Satıcı, Platform'dan sattığı ürünlerin, satış sürecinde belirtilen teslimat süresi içerisinde Alıcı'ya ulaşmasını sağlayacak ve her türlü gecikmeden sorumlu olacaktır. Satıcı, Alıcı'nın istek ve taleplerine en kısa sürede cevap vermelidir.


  • Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ili şki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı MYSTUDİONET’nin bilgisi olmaks ızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.1.1. Satıcı, Alıcı ile sadece Platform üzerinde sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden bu tür ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı tarafından Platform dışından iletilecek, hiçbir koşulda Platform dışında iletişim kurma ve/veya Platform dışında satın alma talebine olumlu cevap vermeyecektir. Satıcı ile Alıcı Platform dışında herhangi bir hukuki ilişkisi olmayacak, kurulum yapmayacak veya herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı, MYSTUDIONET'in bilgisi dışında Alıcılar ile hiçbir şekilde iletişime geçmeyecektir. Şimdiye kadar, Alıcının Satıcının alışveriş kanalları aracılığıyla doğrudan iletişim kurması bu makalenin bir istisnasıdır.  • MYSTUDİONET tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha MYSTUDİONET platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.


4.16. MYSTUDIONET'in herhangi bir nedenle Satıcı'nın üyeliğini askıya alması veya üyelikten çıkarılması ve MYSTUDIONET platformlarından kara listeye alınması durumunda Satıcı, Platform'a başka bir kullanıcı hesabı ile üye olamaz. Satıcı'nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform'a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı tekrar üyelikten çıkarılır.
  • Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan  veya  slanan  ürün  ve  hizmetle  ilgili  fatura  veya  perakende  satış  fişi  zenlemek  zorundadır.  Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle MYSTUDİONET’nin uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.17. 213 Sayılı Satıcı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca Satılan veya sağlanan ürün ve hizmete uygun olarak fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı, Alıcı'ya gönderdiği mal ve/veya hizmetleri fatura düzenleyerek teslim etmeyi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerini ve bunların uğrayacağı zararları eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. Satıcı'nın bu yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirmemesi nedeniyle MYSTUDIONET in uğramış olduğu zararları ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergiler, harçlar, her türlü masraf dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) nakden ve eksiksiz olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


  • Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve MYSTUDİONET tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler MYSTUDİONET tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflar’ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın MYSTUDİONET fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.


4.18. Platformdan sunulacak Hizmetlerin detayları ve MYSTUDIONET tarafından uygulanan kampanyalar, ürünlerin gösterim süreleri ve teknik özellikleri gibi ikincil değişiklikler MYSTUDIONET tarafından her zaman değiştirilebilir. Şimdiye kadar MYSTUDIONET, Taraflarca aksine bir anlaşma olmaksızın fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.


  • Satıcı Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sa tıcı ayrıca öncesinde MYSTUDİONET’nin yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı aksi halde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.19. Satıcı, Platform üzerindeki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Satıcı, MYSTUDIONET'in yazılı izni olmaksızın, Alıcılara (ürünün Satıcılara ait kutularda gönderildiği durumlar hariç) herhangi bir reklam ve/veya pazarlama faaliyetinde bulunamayacaktır. Alıcılara ürün ve/veya hizmet ile birlikte her türlü promosyon malzemesi, numune ürün olarak gönderimde bulunmayacaktır. Aksi takdirde satıcı 12.000 TL (onikibin Türk Lirası) ceza ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri   Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, MYSTUDİONET’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, MYSTUDİONET’yi her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağı nı, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde MYSTUDİONET’nin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.


1.1. Satıcı, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Satıcı Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun hareket edecektir. elektronik ticaret ortamında satışı yasak veya şarta bağlı olan ürünlere ilişkin mevzuata ve idari kararlara uymak zorunluluğundan geri cayma hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı'nın Platform'da satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatı ile ilgili tüm ikincil mevzuat ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca Hem platformda hem de ürünlerin teslimatı sırasında ürünler hakkında eksiksiz ve eksiksiz bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesinden özel olarak sorumludur, MYSTUDIONET bu konuda herhangi bir sorumluluk taşımaz ve MYSTUDIONET her türlü 3. Tarafın talep etmesi halinde, bu yükümlülüğün ihlali durumunda MYSTUDIONET' Şirket'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini geri cayma hakkı olmaksızın kabul, beyan ve taahhüt eder.


  • Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)  anlamında  sınai  mülkiyet  unsurlarının,  i)  kendisine  ait  olduğunu;  veya  ii)  bu  ürünleri  Acıya  satma konusunda yetkili oldunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri es er sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu,

3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, MYSTUDİONET’nin ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, MYSTUDİONET’ye ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal MYSTUDİONET’ye temin edeceğini aksi halde MYSTUDİONET’nin Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.21. Satıcı, Platform'dan satışa sunacağı ürünlerde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) kapsamındaki sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcıya satma yetkisine sahip olanlar; veya iii) hak sahibi olup olmadığı veya üçüncü kişilerin rızası ile piyasaya arz edilmiş orijinal olması; veya iv) Yürürlükteki mevzuat ve SMK'nın 152 nci maddesi uyarınca (veya bu alanda ileride çıkarılacak yeni kanun ve yönetmeliklere göre) paralel ithalat yoluyla usulüne uygun olarak piyasaya arz edilmiş olması, ve diğer Ana Sözleşme uyarınca marka/tasarım hakları tüketilmiş ürünler var ise, ürünler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser niteliğinde ise eser sahibinin kendisi ve/veya veya eser sahibinin onayı ile ürünleri Platform üzerinden satışa sunması,

3. Kişilerin eserden doğan haklarını ihlal etmez, MYSTUDIONET'in ürünleri inceleme yükümlülüğü yoktur, ürünlerle ilgili 3. şahısların MYSTUDIONET'e herhangi bir talepte bulunması halinde, bu durumu ortaya koyan tüm belgeler ve faturalar (fatura sırası başlangıç ​​tarihinden itibaren marka sahibi geriye doğru veya ürünleri rızası ile piyasaya arz eden kişilerin faturası) derhal MYSTUDIONET'e bildirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde MYSTUDIONET, Satıcı'nın Platform üzerindeki tüm satışlarını durdurma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • MYSTUDİONET tarafından Satıcı’nın Platform’da original olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı MYSTUDİONET’ye 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, MYSTUDİONET’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, MYSTUDİONET’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.


4.22. MYSTUDIONET, Satıcı'nın Platform üzerinde orijinal olmayan ürünler sunduğunu tespit ederse, Satıcı, MYSTUDIONET'e 12.000 TL (onikibin Türk Lirası) ceza ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, MYSTUDIONET'in bu kapsamda uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür ve MYSTUDIONET işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını saklı tutar.


  • Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın MYSTUDİONET tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, MYSTUDİONET’nin işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.23. Satıcı'nın Platform üzerinde satışa sunduğu ve/veya Satıcı'nın sahip olduğu ve/veya sahip olduğu tüm markalar, herhangi bir medya, baskı ve/veya nüsha sayısı ve zamanı olmaksızın sınırlamalar, bu sözleşmeye herhangi bir ek maliyet olmaksızın ve Bu markaların MYSTUDIONET tarafından haber verilmeksizin kullanılmasını kabul ettiğini ve bu markaların MYSTUDIONET tarafından kullanılmasının, marka sahibinin bahsi geçen markalar ve kullanımları, özellikle 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


  • Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıps ız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini MYSTUDİONET’ye 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği a nlamına gelecektir. Satıcı, MYSTUDİONET tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını MYSTUDİONET’ye iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir . Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde MYSTUDİONET tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tami rat/onarım) sonuçlandıracaktır. MYSTUDİONET işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.1.1. Platform üzerinden satışa sunulan ürünler, Satıcı garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı'nın ayıplı ürünün ayıpsız bir ürünle değiştirilmesi talebi de dahil olmak üzere Alıcı'nın her türlü talebini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak için Satıcı, Alıcı'nın ürünü ayıplı olduğu gerekçesiyle iade etmek isteyip istemediğini 48 (kırk sekiz) saat içinde MYSTUDIONET'e bildirmek zorundadır. Satıcı'nın bu 48 (kırk sekiz) saatlik süre içerisinde yanıt vermemesi, iade talebinin kabul edildiği anlamına gelir. Satıcı, ürünlerin muayene edilip edilmeyeceği kararını MYSTUDIONET'in Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildireceği süre içinde MYSTUDIONET'e iletecektir. Satıcı'nın bu süre içinde herhangi bir bildirimde bulunmaması, iadeyi kabul ettiği anlamına gelir. Satıcı'nın ürünleri incelemesi durumunda MYSTUDIONET, bu maddede belirtilen vasıtalar ile kendisine bildirilecek süre içerisinde analiz sürecini (tamir/onarım) sonuçlandıracaktır. MYSTUDIONET, bu maddede belirtilen süreleri önceden bildirmek kaydıyla dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.


  • Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.25. Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı'nın Platform'dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içinde cayma hakkını kullanarak herhangi bir sebep göstermeksizin iade edebilir, böyle bir durumda Alıcı, ürünü 7 (yedi) güne kadar iade edebilir. Cayma hakkı nedeniyle kargoyu gönderme ve kendisine gönderilen ürünleri teslim alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


  • Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde MYSTUDİONET uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. MYSTUDİONET bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.


4.26., Satıcı'nın işbu Sözleşme ve/veya eklerinde yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya tam olarak yerine getirememesi durumunda MYSTUDIONET uğrayacağı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. MYSTUDIONET bu masrafları Satıcı'nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MYSTUDİONET, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her hangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.MYSTUDIONET, bu Sözleşmedeki herhangi bir maddeyi Platformda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girecek olup, geri kalan hükümler yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şimdiye kadar, bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı, 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkına sahiptir.


 • GİZLİLİK
  • Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da

diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve


çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya s özlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.


6.1. Her türlü mali tablo, rapor, mali ve hukuki bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır veya

bahsi geçen ticari ilişki sırasında taraflar ve diğer hukuki korumaya tabi olan veya olmayan her türlü bilgi,

Tüm yazılı ve/veya sözlü ticari, finansal, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ile çalışanlarının öğreneceği diğer bilgi ve veriler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme'ye aykırı olmaksızın yasal ve meşru yollardan kamunun bilgisi dahilinde olan ve tarafların açıkça ve yazılı olarak gizli olmadığını beyan ettikleri bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir. Taraflar, bu bilgileri bir kanun veya yürürlükteki diğer mevzuat veya mahkeme emri veya idari emir uyarınca ifşa edebilir. Bu durumda derhal ve her durumda 2 (iki) iş günü içinde birbirlerine bu konuda bilgi vereceklerdir. Taraflar, bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve ticari ilişkiler dışında kullanmamayı taahhüt ederler.


  • Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizl iliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.


6.2. Taraflar, gerektiğinde ve işin doğası gereği bu bilgileri kendi çalışanlarına ve danışmanlarına vermeleri halinde, bilgilerin gizliliği konusunda da çalışanlarını ve danışmanlarını uyarmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde, Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Bu madde, Sözleşmenin süresi sona erdikten sonra bile Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir. • KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI
  • Satıcı veri işleyen sıfatı ile MYSTUDİONET ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği her hangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uyg un olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı MYSTUDİONET adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği herr kişisel veri ile ilgili olarak;
   • Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve MYSTUDİONET’nin tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, MYSTUDİONET’nin belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imhaetmeyi,
   • Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. maddedeki

yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

  • Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak MYSTUDİONET’nin menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda MYSTUDİONET’yi derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği MYSTUDİONET’ye vermeyi ve MYSTUDİONET ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak MYSTUDİONET tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bi r işlem yapmamayı,
  • İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik d üzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürü rlükte kalmaya

devam edecektir.


 • MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini  geç  veya  eksik  ifa  etme  veya  ifa  etmeme  nedeniyle  sorumlu  olmayacaklardır.  Mücbir  sebep  hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi  bir  nam  altında  tazminat  talep  edilemeyecektir.  Mücbir  sebep  terimi;  doğal  afet,  isyan,  savaş,  grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


 • SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.


 • DEVİR YASAĞI

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini MYSTUDİONET’nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. MYSTUDİONET’nin yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir


işlemi geçersiz olacaktır.


 • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


 • KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda MYSTUDİONET’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucul arında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 • BÜTÜNLÜK

İşbu  Sözleşme  ekleriyle  birlikte  bir  bütün  teşkil  etmekte  olup;  Sözleşme’nin  herhangi bir  hükmünün  veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


 • BİLDİRİM

Satıcı ve MYSTUDİONET, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.


 • DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır.


 • YÜRÜRLÜK
 • (on altı) maddeden ve 4 (dört) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya el ektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözl eşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.


EKLER:

EK1: Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Finansal Şartlar

EK4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

EK5: Vade ve Komisyon Tablosu


MYSTUDİONET GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET A.Ş.

SATICI
EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Şirket Kuruluş Ticaret Sicil GazetesiFotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı


 Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:

  • Ortaklık Sözleşmesi / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi
  • İmza Sirküleri
  • Vergi Levhası


Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi MYSTUDİONET’de olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde MYSTUDİONET’ye iletmekle yükümlüdür.


 EK2: Yasaklı Ürünler Listesi


Airbag ve ekipmanları

Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar

Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri


Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler


Sahte veya Replika ürünler


Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları

Alkollü içecekler

Şans oyunları biletleri

Elektrikli Kaykay

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

Askeri teçhizat

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Taşıtların yönetim istemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

Canlı hayvan

Tütün mamulleri & Elektronik

sigaralar

Emniyet kemeri adaptörü

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Uyuşturucu maddeler

Reçeteli ilaçlar, Lensler, her türlü Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

Dinleme cihazları

Ürün vasfına sahip olmayan

listelemeler

gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda

takviyeleri

Hisse senedi, tahvil, bono

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı Hayvan Türleri

İnsan ve diğer canlı organları

İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

Promosyon ürünleri

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

Pornografik içerikli malzemeler

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük

ve sair Hizmetler

Radar dedektörleri

Kültür ve tabiat varlıkları

Kişilik Hakları

Maymuncuk ve kilit açıcılar


EK-3: Finansal Şartlar


Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır.


Satıcı, mücbir sebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede Alıcı’ya ulaştırılmak üzere ka rgoya vermek durumundadır. Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde teslim etmediği her ürün başına aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını, gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, eksik ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği her bir ürün başına 10 TL ceza tutarlarını ödeyecektir. MYSTUDİONET işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.


Ürün Bedeli

Ürün Başına Hediye Çekiye Tutarı

500 TL altı

25 TL

500 TL ve üzeri

50 TL

1000 TL ve üzeri

Ürün bedelinin %5’i


MYSTUDİONET tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. MYSTUDİONET kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.


 Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben, MYSTUDİONET tarafından, Platform’dan duyurulan vade gününü takip eden MYSTUDİONET’nin ilk ödeme gününde Satıcı’ya ödenecektir. MYSTUDİONET, düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işl eme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. MYSTUDİONET tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edil mesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.


Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden MYSTUDİONET’nin sorum luluğu olmayacaktır.


 Diğer Şartlar:


  • Satıcı, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde MYSTUDİONET’nin herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Alıcı’ların iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır.
  • Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, MYSTUDİONET’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, MYSTUDİONET’yi en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin MYSTUDİONET üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda MYSTUDİONET’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Ürünlerin   taşımasının   MYSTUDİONET  tarafından  bildirilecek   lojistik   firması  tarafından   yapılması  halinde  Satıcı; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabı k kalınması ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda MYSTUDİONET’ye taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve MYSTUDİONET’nin lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, MYSTUDİONET’nin bunun dış ında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan MYSTUDİONET’ye fatura kesmesi halinde MYSTUDİONET’nin bu faturayı 10 (on) günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, MYSTUDİONET’nin böyle bir durumda ödeme


yapmama hakkını haiz olduğunu, MYSTUDİONET’ye herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde MYSTUDİONET tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • Satıcı’nın, MYSTUDİONET’nin herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararlaştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüteder.


Gecikilen Gün

Cezai Şart Tutarı

1 veya 2 gün

5 TL

3 veya 4 gün

10 TL

5 gün

15 TL


  • Satıcı’nın işbu Ek-3 Finansal Şartlar’da kararlaştırılan sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platfrom üzerinden iptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, MYSTUDİONET derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabına iptal ederek Satıcı’nın tedarik edemediği ürün başına yukarıda belirtilen tutarları ve ürün başına 50 TL cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak MYSTUDİONET’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmektle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen ürünü kargoya verme süresinde ürünü kargoya verememesi halinde yukarıdaki tabloya göre ürün başına hesaplanacak cezai şart tutarını talep etme hakkına sahiptir. MYSTUDİONET ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.
  • Satıcı’nın cari hesapta MYSTUDİONET’ye herhangi bir sebeple borçlu olması halinde MYSTUDİONET’nin, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan alacakl arını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının MYSTUDİONET nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, MYSTUDİONET’nin alacağını Satıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde MYSTUDİONET’nin aşağıda belirtilen banka hesabına ödeyecektir.
  • Vade farkı ve kargo faturası MYSTUDİONET tarafından Alıcı’ya kesilecek olup hizmet komisyonu ve cezai şart tutarları MYSTUDİONET tarafından Satıcı’ya fatura edilecektir.


EK-4: Bilgilendirme ve Muvafakatname


MYSTUDİONET Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“MYSTUDİONET”) olarak kişisel veri gizliliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin birtakım verileri MYSTUDİONET tarafından işlenmektedir.


Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında MYSTUDİONET veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı   ile   MYSTUDİONET;   kişisel   ve   finansal   bilgilerinizi   ya   da   kurumunuzun   yetkili   temsilcilerine,   yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışı nda mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.


Kişisel  Verilerin  Toplanma  Yöntemi:  Kişisel  verilerini  Platform  aracılığıyla  yazılı,  sözlü  ya  da  elektronik  ortamda toplanabilir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecekti r.


MYSTUDİONET Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kurul uşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.


Kanun’un  11.  Maddesi  Çerçevesinde  Müşterilerimizin  Hakları:  MYSTUDİONET’ye  bvurarak;  a) kişisel verilerinizin  lenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı

3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarı ldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, MYSTUDİONET ile imzalamış olduğunuz Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz birparçasıdır.


Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak MYSTUDİONET’nin meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışında olması nedeniyle bu sistemlerin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ederiz.


MUVAFAKATNAME


Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımız a/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de g örüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.


EK-5: Komisyon ve vade tablosu


Kategori


Alt Kategori


Ürün Grubu

Komisyon KDV

Dahil

Vade

Gün

Aksesuar

Altın(işlenmemiş)


5%

30

Aksesuar

Atkı & Bere &

Eldiven

Atkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven

24%

45

Aksesuar

Çanta


23%

45

Aksesuar

Valiz/Bavul


18%

45

Aksesuar

Diğer Aksesuar

Kemer, saç aksesuarı, kravat & pantolon askısı, kol düğmesi, şapka

24%

45

Aksesuar

Gözlük & Saat


25%

45

Aksesuar

Mücevher


20%

30


Aksesuar


Takı

Halhal&Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye


22%


45

Çocuk

Bebek Banyo & Tuvalet

Bebek Havlu & Bornoz, Bebek Küveti, Klozet Adaptörü & Lazımlık

18%

30


Çocuk

Bebek Beslenme/Emzirme

Alıştırma Bardakları, Beslenme Aksesuarları, Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Biberon/Emzik, Emzirme/Saklama Aksesuarları, Göğüs Pompaları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcılar


15%


30


Çocuk


Çocuk Gereçleri

Ana Kucağı, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling, Bebek

Arabası/Puset, Koltuğu, Oto Koltuğu Aksesuarları, Park Yatak / Oyun Parkı, Bebek Salıncağı & Hoppala, Mama Sandalyesi


15%


30

Çocuk

Bebek Banyo & Tuvalet

Aydınlatma

16%

30

Çocuk

Bebek Odası ve

Tekstili

Bebek&Çocuk Çarşafı, Bebek&Çocuk Nevresim Takımı,Bebek&Çocuk Pike, Bebek&Çocuk Uyku Seti, Bebek&Çocuk Yatak Örtüsü

16%

45

Çocuk

Bebek Odası ve

Tekstili

Diğer Oda Aksesuarları

16%

30

Çocuk

Çocuk Gereçleri

Güvenlik, Telsiz&Kamera&Dedektör

15%

30

Çocuk

Oyuncak

Çocuk Puzzle / Yapboz, Çocuk Kutu Oyunları, Bebek/Okul Öncesi Oyuncaklar, Diğer

15%

30

Çocuk

Oyuncak

Akülü Araçlar & Pedallı Araçlar, Çocuk Bisikleti

13%

30

Süpermarket

Bebek Beslenme

Bebek Ek Besin, Bebek Maması, Süt Arttırıcı İçecekler

10%

30

Ayakkabı

Ayakkabı


23%

45ElektronikElektrikli Ev Aletleri

Dikiş Makineleri, Fritöz, Ekmek / Yoğurt Yapma Makinesi, Blender/Blender Seti, Çay/Kahve Makineleri, Diğer Elektrikli Pişiriciler, Ekmek Kızartma Makinesi, Doğrayıcı/Rondo, Meyve/Sebze Sıkacağı, Mikrodalga Fırın, Mikser/Mikser Seti, Mini

/ Midi Fırın, Su Isıtıcı/Kettle, Tartı, Tost Makinesi12%30

Elektronik

Beyaz Eşya

Ankastre, Aspiratörler, Davlumbazlar, Fırınlar, Ocaklar, Su Sebili

10%

30

Elektronik

Beyaz Eşya

Beyaz Eşya Yedek Parça

12%

30

Elektronik

Beyaz Eşya

Bulaşık Makineleri, Buzdolapları, Çamaşır Makineleri, Derin Dondurucular, Kurutma Makineleri

9%

30

Elektronik

Bilgisayar Tablet

Ağ - Modem - Akıllı Ev

11%

30

Elektronik

Bilgisayar Tablet

Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Grafik Tablet, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı, All-in-One Monitor PC

6%

30


Elektronik

Bilgisayar Tablet

Bilgisayar/Tablet Aksesuarları

15%

30


Elektronik


Bilgisayar Tablet

Anakart, Bellek (RAM), Bilgisayar Kasası, Bilgisayar Yedek Parça, Ekran Kartı, İşlemci, Optik Sürücü, Power Supply (PSU), Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, UPS ve Akü, Notebook Soğutucu, Monitor, Hafıza Kartı, Oyuncu Monitör, TV Kartları


11%


30

Elektronik

Bilgisayar Tablet

Sabit Disk, SSD (Solid State Drive), Server Donanımı

11%

30

Elektronik

Bilgisayar Tablet

E-Kitap Okuyucu

14%

30


Elektronik


Bilgisayar Tablet

Oyuncu Kulaklıkları, Oyuncu Mouseları, Oyuncu Mousepad, Oyuncu Klavyesi, Hoparlör, Kablo / Adaptör, Klavye, Media Player, Mouse & Mousepad, Çoklu Depolama Ünitesi, Taşınabilir Hard Disk, Taşınabilir SSD, USB


11%


30

Elektronik

Bilgisayar Tablet

Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Masaüstü Bilgisayar

7,5%

30

Elektronik

Bilgisayar Tablet

Yazılım Ürünleri

15%

30

Elektronik

Dijital Kod &

Ürünler


1%

30

Elektronik

Elektrikli Ev Aletleri

Süpürge, Ütü

10,5%

30

Elektronik

Foto & Kamera

Aksiyon Kameraları, Sualtı Fotoğraf Makineleri

10%

30

Elektronik

Foto & Kamera

Aynasız Kompakt SLR Makineleri, SLR Fotoğraf Makineleri

7%

30

Elektronik

Foto & Kamera

Dijital Fotoğraf Makineleri, Video Kameralar

8%

30

Elektronik

Foto & Kamera

Foto & Kamera Aksesuarları

14%

30

Elektronik

Giyilebilir Teknoloji

Akıllı Bileklik, Akıllı Saat, Sanal Gerçeklik Gözlükleri

17%

30

Elektronik

Kişisel Bakım

Aletleri


14%

30

Elektronik

Klima & Isıtıcılar

Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar

12%

30

Elektronik

Klima & Isıtıcılar

Isıtıcı ve Soğutucu

10%

30

Elektronik

Oyun & Oyun

Konsolları

Bilgisayar Oyunları, Nintendo Oyunları, Playstation Oyunları, Xbox Oyunları, PSP / Vita Oyunları

10%

30

Elektronik

Oyun & Oyun

Konsolları

Diğer Oyun Konsolları, PSP / Vita Konsolları, Nintendo Konsolları, Playstation Konsolları, Xbox Konsolları

6%

30

Elektronik

Oyun & Oyun

Konsolları

Konsol Aksesuarları

10%

30

Elektronik

Telefon

Cep Telefonu

6%

14

Elektronik

Telefon

Araç içi Telefon Tutucular, Bluetooth Araç Kiti

14%

30

Elektronik

Telefon

Kapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film

28%

30

Elektronik

Telefon

Powerbank, Şarj Cihazları & Kabloları

14%

30

Elektronik

Telefon

Telefon Bluetooth Kulaklık

19%

30

Elektronik

Telefon

Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı

25%

30

Elektronik

Telefon

Telsiz/Masaüstü Telefonları

12%

30

Elektronik

TV, Görüntü & Ses

Sistemleri

DVD & Blu - Ray Oynatıcılar, Ev Sinema Hoparlörleri, Ev Sinema Sistemleri, Projeksiyon, Bluetooth Wireless Hoparlörler

9%

30

Elektronik

TV, Görüntü & Ses

Sistemleri

Dijital Yayın Paketleri

10%

30

Elektronik

TV, Görüntü & Ses

Sistemleri

Güvenlik Sis., Kablo&Sarf Malz., Bluetooth-Kulakiçi-Kulaküstü Kulaklık, Mikrofon, MP Player / Ses Kayıt Cihazı, Müzik Sistemleri

14%

30


Elektronik

TV, Görüntü & Ses

Sistemleri

Projeksiyon Aksesuarları, TV Aksesuarları

18%

30

Elektronik

TV, Görüntü & Ses

Sistemleri

Televizyon

5%

30

Elektronik

Yazıcılar & Tarayıcılar

Lazer Yazıcılar, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar, Tanklı Yazıcılar, Tarayıcılar, Yazıcı Sarf Malzemeleri

12%

30

Ev & Yaşam

Banyo

Banyo Aksesuarları

20%

45

Ev & Yaşam

Mobilya

Banyo Aksesuarları

20%

45

Ev & Yaşam

Banyo

Havlu & Bornoz

22%

45

Ev & Yaşam

Banyo

Klozet Takımı

25%

45

Ev & Yaşam

Yapı Market

Elektrik ve Aydınlatma

19%

30

Ev & Yaşam

Ev Dekorasyon

Dekoratif ürünler

27%

45

Ev & Yaşam

Ev Gereçleri

Diğer ev gereçleri

22%

45

Ev & Yaşam

Ev Gereçleri

Ütü masası & Kurutmalık

21%

45

Ev & Yaşam

Ev Tekstili

Halı, Perde, Yatak Odası Tekstili

20%

45

Ev & Yaşam

Ev Tekstili

Mutfak Tekstili

19%

45

Ev & Yaşam

Mobilya

Mobilya, Dekorasyon, Sandalyeler, Ofis dekorasyon

20%

45

Ev & Yaşam

Sofra&Mutfak

Mutfak Gereçleri-Pişirme-Hazırlama

18%

45

Ev & Yaşam

Sofra&Mutfak

Yemek takımları & çay-kahve gereçleri

20%

45

Ev & Yaşam

Sofra&Mutfak

Servis ve sunum ürünleri

25%

45

Giyim

Giyim

Üst Giyim, Alt Giyim, İç Giyim, Dış Giyim, Mayo

20%

45

Giyim

Çocuk

Çocuk

23%

45

Giyim

Büyük Beden

Üst Giyim

20%

45

Giyim

Büyük Beden

Dış Giyim, Alt Giyim, Mayo

20%

45

Giyim

Hamile Giyim

Üst Giyim, Alt Giyim, Dış Giyim, İç Giyim, Mayo

20%

45

Giyim

Konservatif

Üst Giyim, Alt Giyim, Dış Giyim, Mayo

20%

45

Kozmetik

&KişiselBakım

Kişisel Bakım

Cilt Bakım

18%

45

Kozmetik

&KişiselBakım

Kozmetik

Makyaj

16%

45

Kozmetik

&KişiselBakım

Kozmetik

Parfüm, Parfüm Seti

15%

45

Süpermarket

Ev Bakım ve

Temizlik

Kağıt Ürünleri, Deterjan, Temizlik Ürünleri

12%

30

Süpermarket

Gıda & İçecek


15%

30

Süpermarket

Bebek Bakım

Alt Açma Minderi, Bebek Bakım Çantası, Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri

15%

30

Süpermarket

Bebek Bakım

Bebek Bezi, Islak Mendil / Havlu

10%

30

Süpermarket

Anne Bakım

Göğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri / Koruyucular

15%

30

Çocuk

Bebek Beslenme/Emzirme

Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü

15%

30

Kozmetik

&KişiselBakım

Kişisel Bakım

Banyo & Duş Ürünleri, Deodorant & Kolonya, Deodorant & Kolonya, Ayak

Bakımı, El & Tırnak Bakımı, Vücut Spreyi, Ağız Bakım, Kadın Hijyen

15%

45


Kozmetik

&KişiselBakım

Sağlık

Genel Sağlık

17%

30

Kozmetik

&KişiselBakım

Kişisel Bakım

Saç Bakım, Saç Şekillendirici

18%

45

Kozmetik

&KişiselBakım

Tıraş, Ağda ve

Epilasyon

Ağda & Tüy Dökücüler

16%

45

Kozmetik

&KişiselBakım

Tıraş, Ağda ve

Epilasyon

Epilasyon Ürünleri, Tıraş Ürünleri

15%

45


Süpermarket


Pet Shop

Kedi Ürünleri, Köpek Ürünleri, Kedi Konserve Mamaları, Kedi Mamaları, Köpek Konserve Mamaları, Köpek Mamaları, Kedi Kumları, Diğer Petshop Ürünleri


14%


30

Kozmetik

&KişiselBakım

Sağlık

Cinsel Sağlık, Gıda Takviyeleri/Vitaminler, Sporcu Besinleri/Supplementler,

Hasta Bezi ve Temizlik

17%

30

Ev & Yaşam

Bahçe

Bahçe Makineleri

15%

30

Ev & Yaşam

Yapı Market

Hırdavat, İnşaat Malzemeleri

15%

30

Ev & Yaşam

Hobi & Eğlence

Parti ve Yılbaşı Ürünleri

18%

30

Ev & Yaşam

Bahçe

Bahçe & Balkon Isıtma, Bahçe Makine Yağları

10%

30

Ev & Yaşam

Bahçe

Bahçe Aydınlatması

19%

30

Ev & Yaşam

Bahçe

Bahçe Dekorasyonu, Havuz Ürünleri

15%

30

Ev & Yaşam

Bahçe

Dekoratif Ürünler

18%

30

Ev & Yaşam

Bahçe & Yapı

Market

Küçük El Aletleri, Elektrikli El Aletleri, Manuel El Aletleri ve aksesuarları

15%

30

Ev & Yaşam

Yapı Market

Banyo Yapı Malzemeleri

15%

30

Spor

Spor & Outdoor

Ekipmanları

Kampçılık,Kayak, Outdoor Ekipman ve Aksesuarları,Balıkçılık, Yoga & Pilates Aksesuarları, Fitness,/Spor/ Yüzme Aksesuarları

10%

45

Spor

Spor Ekipmanları

Koşu bandı, kondisyon bisikleti, Vücut Geliştirme Aletleri, Vücut Geliştirme Ekipmanları,Bisiklet ve Bisiklet Aksesuarları,Kaykay/Paten/Scooter

8%

45

Ev & Yaşam

Yapı Market

Güvenlik Ürünleri

15%

30

Ev & Yaşam

Yapı Market

Jenaratör

10%

30

Ev & Yaşam

Hobi & Eğlence

Drone

10%

30

Ev & Yaşam

Hobi & Eğlence

Drone Aksesuarı

13%

30

Ev & Yaşam

Hobi & Eğlence

Yetişkin Hobi ve Oyun

14,0%

30

Ev & Yaşam

Hobi & Eğlence

Film

10%

30

Ev & Yaşam

Hobi & Eğlence

Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü

12%

30

Ev & Yaşam

Hobi & Eğlence

Pikap & Gramofon

10%

30

Ev & Yaşam

Kitap

Kitap

18%

30

Ev & Yaşam

Kırtasiye & Ofis

Malzemeleri

Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri, Kırtasiye Kağıt Ürünleri

15%

30

Ev & Yaşam

Kırtasiye & Ofis

Malzemeleri

Fotokopi ve Baskı Kağıtları

8%

30

Ev & Yaşam

Kırtasiye & Ofis

Malzemeleri

Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler

16%

30

Ev & Yaşam

Ofis Teknolojileri

Ofis Makinesi ve Yazarkasa

12%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Motosiklet Aksesuarları-Koruma Ekipmanları-Bakım, Motosiklet Ekipmanları-Giyim-Yedek Parça

13%

30


Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Motosiklet Çanta ve Kasklar

10%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Bakım & Temizlik Ürünleri

11%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Motor Bakım Ürünleri

13%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Oto Aksesuar

15%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Oto ve Motosiklet Lastikleri

10%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Akü ve Akü Takviye Kabloları

10%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Basınçlı Yıkama ve Köpük Makineleri

13%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Oto Ses Görüntü Sistemleri

10%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Oto Bakım / Temizlik Ürünleri, Lastik Bakım Ürünleri, Yağ ve Motor Katkıları

15%

30

Ev & Yaşam

Otomobil ve Motosiklet

Jantlar& Jant Kapakları, Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar

13%

30

Giyim

Spor Giyim

Spor Giyim

17%

45* Komisyon oranları KDV dahil satış fiyatlarınız üzerinden uygulanır.